BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 61/05 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Babrosty na odcinku o długości 310 m, od połączenia z drogą krajową nr 58 w km 126+565, na działce geodezyjnej numer 64/5.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Babrosty na odcinku o długości 310 m, od połączenia z drogą krajową nr 58 w km 126+565, na działce geodezyjnej numer 64/5 w składzie:

1. Henryk Skrodzki – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Grzegorz Witkowski – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Masłowska – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.