BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 95/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2005r

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Kocioł
Na podstawie § 30 ust. 1 w związku z § 23 i § 24 ust. 2 załącznika Nr 13 do uchwały Nr VII/76/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 74 poz. 1116, z 2005r. Nr 103 poz. 1394) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Kocioł na dzień 04 października 2005r. o godzinie 1800
2. Zebranie Wiejskie odbędzie się w budynku stanowiącym własność Pana Roberta Skrodzkiego – Kocioł 3/1.

§ 2

Jeżeli w terminie i miejscu, o którym mowa w § 1 nie dojdzie do wyboru Sołtysa z powodu braku wymaganej liczby mieszkańców na Zebraniu Wiejskim wyznaczam drugi termin Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kocioł na dzień 04 października 2005r. o godzinie 1830

§ 3

Wyznaczam Pana Henryka Skrodzkiego pracownika Urzędu Miejskiego w Piszu na przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.