BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 51/05 Burmistrza Pisza z dnia 09 maja 2005 r.

w sprawie odwołania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), zarządza się co następuje:


§ 1

Z dniem 30 kwietnia 2005r. odwołuję Panią Dorotę Karpińską ze stanowiska Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

§ 2

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.