BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 110/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Na podstawie art. 1042 § 1 i art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta Pisz stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 34/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 08 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędowi Gminy i Miasta Pisz, wprowadza się następujące zmiany:
 1. Tytuł „Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Piszu” otrzymuje brzmienie: „Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu”
 2. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. przepisach prawa pracy – oznacza to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na jej podstawie,
  2. pracodawcy – oznacza to Urząd Miejski w Piszu, w imieniu którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Pisza,
  3. pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miejskim w Piszu na podstawie przepisów prawa pracy oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
  4. Urzędzie - oznacza to Urząd Miejski w Piszu.
  5. Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Pisza.”
 3. w § 7 :
  a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. W Urzędzie obowiązują następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:
  w poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00 , od wtorku do piątku od godziny 7.15 do 15.15,”
  b) w ust. 9 wyrazy „Sekretarz Gminy i Miasta” zastępuje się wyrazami: „ Sekretarz Gminy”

 4. w § 8 w ust. 8 wyrazy „Sekretarz i Skarbnik Gminy i Miasta” zastępuje się wyrazami: „Sekretarz i Skarbnik Gminy”
 5. w § 9 wyrazy „Sekretarza Gminy i Miasta” zastępuje się wyrazami: „Sekretarza Gminy”
 6. w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Polecenie wyjazdu w celach służbowych (delegację) podpisuje Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy.”
  § 2
  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.