BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 121/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rakowo
Na podstawie § 17 ust. 1 oraz § 19 załącznika Nr 43 do uchwały Nr VII/76/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 74 poz. 1116 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Rakowo na dzień 12 grudnia 2005r. o godzinie 1800
2. Zebranie Wiejskie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Rakowie Piskim.

§ 2

Jeżeli w terminie i miejscu, o którym mowa w § 1 nie dojdzie do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu braku wymaganej liczby mieszkańców na Zebraniu Wiejskim wyznaczam drugi termin Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rakowo na dzień 12 grudnia 2005r. o godzinie 1830

§ 3

Wyznaczam Pana Henryka Skrodzkiego pracownika Urzędu Miejskiego w Piszu na przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.