BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000euro oraz SIWZ

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu – Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu – Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Wspólny słownik zamówień – CPV 74614000-6

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.11.2007r.

Do obowiązków inżyniera kontraktu należy w szczególności:
1. Prowadzenie rozliczeń robót w zakresie rzeczowym i finansowym dla Zamawiającego oraz instytucji nadzorujących wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
2. Rozliczenie końcowe inwestycji, w tym rozliczenie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury końcowej za wykonane roboty.
3. Akceptację materiałów do wbudowania dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych – jak również, jeżeli jest to niezbędne - wykonanie badań i analiz dostarczonych materiałów.
4. Bieżącą kontrolę jakości robót i dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających.
5. Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań oraz uczestnictwo w pobieraniu próbek przez wykonawcę robót budowlanych.
6. Potwierdzanie gotowości odbioru poszczególnych elementów robót i odbioru końcowego.
7. Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów, uprawnień, atestów, wyników badań dotyczących wykonanych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń.
8. Opiniowanie propozycji zmian: technologii wykonania, zastosowanych materiałów oraz urządzeń proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego.
9. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001r., Nr 138, poz. 1554) - w specjalnościach:
a) drogowej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych,
d) telekomunikacyjnej.
10. Sporządzanie wniosków o płatności okresowe i płatność końcową stosownie do wymagań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu.
11. Sporządzanie sprawozdań stosownie do wymagań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu.
a) sprawozdania kwartalne,
b) sprawozdania roczne
c) sprawozdania końcowe
d) inne sprawozdania wymagane przez Zamawiającego oraz na żądanie uprawnionych instytucji.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa, dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa, dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa, dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:
cena - 100%

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 35 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 24.07.2006r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 35 w dniu 24.07.2006 r. o godz. 11.20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wadium nie jest wymagane.

Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.pisz.pl/bipZgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. z.) na niniejszej stronie zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 lipca 2006r. pod numerem OWP/2006/07/13-479221
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 lip 2006 08:07
Data opublikowania: czwartek, 13 lip 2006 08:25
Data edycji: czwartek, 13 lip 2006 08:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lip 2006 15:49
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 2004 razy
Ilość edycji: 1