BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów,
-Numer działki – część 20,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 17835 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 360 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 2 lat , w przypadku zmiany przeznaczenia gruntu na cele inne niż rolne, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zmeliorowanych użytków zielonych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek umownych, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 13 lipca 2006 r. do dnia 3 sierpnia 2006 r.
Data powstania: piątek, 14 lip 2006 08:00
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2006 09:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sie 2006 11:42
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1386 razy