BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz , ul.Matejki 2/30
2. Numer działki : 451
3. Powierzchnia działki : 506m2
4. Numer księgi wieczystej: 10876
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 30, o powierzchni użytkowej 55,77m2 ,składający się z
3 pokoi ,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na IV piętrze .
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul.Matejki nr 2 .
Do lokalu mieszkalnego nr 30 należy jedna piwnica oznaczona nr 30 o pow. 3,06m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 45 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 1923m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 55.730,-zł. (słownie złotych :
pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.787,-zł.
(słownie złotych : dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem ).
Koszty wyceny wynoszą - 150,-zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 55,77/1923 wynosi : 670,-zł
( słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 7,00,- zł. (słownie: siedem ) + 22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 168,-zł.(słownie złotych :
sto sześćdziesiąt osiem ) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz , natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu..
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 lipca 2006r.
do dnia 04 sierpnia 2006r.


Data powstania: piątek, 14 lip 2006 14:36
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2006 15:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 sie 2006 09:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1394 razy