BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. 1 Maja,
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo – handlowym przeznaczonym do remontu oraz rozbudowy. Ponadto na nieruchomości zostanie wybudowany budynek handlowo - usługowy, drogi jezdne, parkingi samochodowe, chodniki i ciągi piesze oraz urządzona zieleń ozdobna.

Nr działki Powierzchnia działki Numer KW
403/10 316 m2 12877
417 584 m2 12877
418 671 m2 22909
419/2 125 m2 12877
420/7 250 m2 12877
420/9 54 m2 12877
420/11 41 m2 12877
420/16 721 m2 12877

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z powyższych działek o łącznej powierzchni 2762 m2 wynosi 750.000 zł.
Po ustaleniu ceny sprzedaży w drodze przetargu, do wylicytowanej ceny działek nr 403/10, nr 417, nr 418, nr 419/2, nr 420/9, nr 420/11, nr 420/16 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % proporcjonalnie do wartości w/w działek w stosunku do wartości działki zabudowanej nr 420/7.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/213/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą w/w nieruchomości.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
5. Nieruchomość należy zagospodarować w terminie 2 lat od chwili nabycia. Prace budowlane na nieruchomości należy rozpocząć nie później niż 1 miesiąc od dnia jej nabycia.
6. Zakres prac, które mają zostać wykonane na nieruchomości szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej sporządzonej przez mgr inż. arch. Edwarda Janusza Ciesielskiego dostępnej do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu pok. nr 57.
Dokumentacja projektowa w niżej opisanym zakresie nie może ulec zmianie:
a) wygląd zewnętrzny budynków - tynki zewnętrzne mineralne, malowane farbami Granol lub równoważnymi; pokrycie dachowe – dachówką ceramiczną holenderka w kolorze ceglastym, obróbki blacharskie z blachy miedzianej; drzwi zewnętrzne dębowe; stolarka okienna z drewna sosnowego klejonego w kolorze jasny dąb, przegrody z PCV w kolorze jasny dąb; cokół wokół budynku obłożony płytą kamienną granitową.
b) nawierzchnie drogowe- należy wykonać z kostki betonowej typu polbruk.
c) zieleń - należy wykonać zgodnie z koncepcją nasadzeń dostępną do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu pok. nr 57.
7. Po zakończeniu zabudowy terenu, wybudowane drogi zostaną wydzielone geodezyjnie. Właściciel zrzeknie się własności w/w wydzielonych działek na rzecz Gminy Pisz w sytuacji gdy będą one wolne od zobowiązań i obciążeń.
Zrzeczenie się w/w działek nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od chwili nabycia.
Do czasu przejęcia przez Gminę Pisz w/w działki będą nieodpłatnie ogólnodostępne; właściciel będzie zobowiązany do ich utrzymania w należytym stanie, a w szczególności utrzymania w czystości i odśnieżania.
8. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
9. Nabywca uiści należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA O/Pisz.
10. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania stanowi teren użytków zielonych, położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
11.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
12.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w terminie dwóch lat od dnia jej nabycia, nie wykona prac określonych w dokumentacji projektowej.
13.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
14. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
15. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 lipca 2006 r. do dnia 18 sierpnia 2006 r.
Data powstania: piątek, 28 lip 2006 14:56
Data opublikowania: piątek, 28 lip 2006 15:42
Data przejścia do archiwum: sobota, 19 sie 2006 09:33
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1400 razy