BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny
nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,
oznaczonej j.n.
Położenie nieruchomości - Pisz , ul. Miodowa
Numer działki - 1347,1348
Powierzchnia nieruchomości - 895 m2
Numer KW - 18580
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej
Cena wywoławcza nieruchomości - 31.200,-zł. + 22% VAT
Wadium - 6.000,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2007 r. o godz. 12.00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP SA O)Pisz .
5.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości jeśli właściciel w okresie
trzech lat jej nie zabuduje do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na
budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszunr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Spółdzielczym O/Piszj - najpóźniej do dnia 22 lutego 2007 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: wtorek, 9 sty 2007 11:52
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 14:08
Data edycji: środa, 14 lut 2007 07:56
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lut 2007 12:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1824 razy
Ilość edycji: 1