BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych

Burmistrz Pisza
12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5
 1. Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 Burmistrz Pisza ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych

  pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie piskich klubów sportowych do rywalizacji”.

 2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a realizacja konkretnych przedsięwzięć rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lutego 2007r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2007r

 3. Realizacja zadań publicznych objętych konkursem winna odbywać się poprzez :
  - organizację turniejów w Piszu
  - prowadzenie zajęć szkoleniowych,
  - udział drużyn reprezentujących Pisz w rozgrywkach okręgowych, ligowych, regionalnych.

  Dotacje nie mogą być udzielone na: zakup środków trwałych, w tym m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu i innych rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą; pokrycie deficytu działalności organizacji; wsteczne finansowanie projektów; pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element w realizacji projektu); diety dla zawodników, wynagrodzenia, koszty obsługi rachunku bankowego, działalność polityczną i religijną; przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

 4. Na realizację zadania określonego w pkt. 1 w budżecie gminy planuje się przeznaczyć kwotę 100.000,-zł.

  W roku 2006 na realizację tego rodzaju zadań publicznych udzielono organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w wysokości 94.355-zł.

 5. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, których działalność w zakresie sportu i kultury fizycznej jest głównym celem statutowym lub jednym z celów statutowych w tym w szczególności :
  - stowarzyszenia kultury fizycznej,
  - inne organizacje „non-profit’ działające w sferze sportu i kultury fizycznej.

 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 2 marca 2007r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264 poz.2207) listownie lub osobiście na adres: Urząd Miejski 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5 – Punkt Przyjęć Interesanta (parter) w zaklejonej kopercie opisanej „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie piskich klubów sportowych do rywalizacji”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
  Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Do oferty należy dołączyć:
  - aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu (ważny 3 m-ce), dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu,
  - statut podmiotu,
  - protokół z ostatniego walnego zgromadzenia podmiotu.

  Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty).

 8. Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. nr 37 lub pobrać ze strony www.pisz.pl/bip zakładka „urzędowa tablica ogłoszeń”, następnie „ogłoszenia”

 9. Oferta powinna zawierać :
  - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  - termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (z uwzględnieniem 15 % finansowego wkładu własnego),
  - informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  - deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 10. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie przez podmiot uprawniony do otrzymania dotacji podlegają zwrotowi i nie są przedstawiane Komisji Oceniającej do rozpatrzenia.

 11. W celu dokonania oceny złożonych w konkursie ofert Burmistrz powoła komisję, która dokona ich oceny w terminie do dnia 9 marca 2007r.

 12. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
  1) ilość uczestników
  2) deklarowany udział finansowy środków własnych i z innych źródeł (min. 15%)
  3) atrakcyjność oferty (program, baza, kadra, uczestnicy)
  4) prawidłowo sporządzony budżet zawierający czytelną kalkulację wszystkich kosztów, z podziałem na kolejne zadania
  5) formy promocji realizowanego zadania i grantodawcy
  6) dotychczasowa terminowość i jakość rozliczania dotacji

 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 marca 2007r.

 14. Organizacje pozarządowe przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub o wsparcie realizacji zadania.

 15. Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację zadania: Anna Michalak, tel. 087 4241207.

 16. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 sty 2007 15:53
Data opublikowania: środa, 10 sty 2007 16:00
Data edycji: piątek, 2 lut 2007 12:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 mar 2007 17:37
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 2033 razy
Ilość edycji: 1