BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WykazW Y K A Znieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Turośl, gmina Pisz
2. Numer działki : 68/2
3. Powierzchni działki : 2552m2
4. Numer księgi wieczystej: 3584
5. Opis nieruchomości :
-lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 48,83m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki
usytuowany na poddaszu w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym, położonym w Turośl nr 5.
Budynek mieszkalny składa się z 4 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni
budynku – 336,23m2.
Do lokalu mieszkalnego nr 2 należy 1 piwnica oznaczona nr 2 o powierzchni 7,01m2, strych o
pow.użytkowej 3,92m2, weranda o pow.użytkowej 2,14m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 68/2 o powierzchni 2552m2 wynoszący 184/1000 części, KW Nr 3584.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 68/2
o powierzchni 2552m2 wynoszącym 184/1000) - 26.910,-zł.
(słownie złotych : dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi - 1.346,-zł.
(słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć ).
7. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 370,-zł.
8.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy.
9.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz.
11.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym i budynkami gospodarczymi.
12.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 stycznia 2007r.
do dnia 06 lutego 2007r.Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2007 14:08
Data opublikowania: poniedziałek, 15 sty 2007 16:59
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lut 2007 07:00
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1346 razy