BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Konkurs

na realizację zadań publicznych pn. "organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2007 na bazie świetlic wiejskich i świetlic prowadzonych przez organizacje pozarządowe"
1. Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 Burmistrz Pisza 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku

pn. "organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2007 na bazie świetlic wiejskich i świetlic prowadzonych przez organizacje pozarządowe"

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Realizacja zadań publicznych objętych konkursem winna odbywać się poprzez organizację dochodzeniowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających na czas ferii zimowych w miejscu zamieszkania

4. Na realizację zadania w budżecie Gminy planuje się przeznaczyć kwotę 10.000 zł.
W roku 2006 na realizację zadania o podobnym charakterze nie wydatkowano środków finansowych z budżetu gminy.

5. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 12 lutego 2007r.
do godz. 15.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.nr 264 poz.2207) listownie lub osobiście na adres: Urząd Miejski ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz Punkt Przyjęć Interesanta (parter) w zaklejonej kopercie opisanej "Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2007". W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

7. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu (ważny 3 m-ce), dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu,
- statut podmiotu,
- protokół z ostatniego walnego zgromadzenia podmiotu.
Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty).

8. Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. nr 37 lub pobrać ze strony: www.pisz.pl/bip zakładka "urzędowa tablica ogłoszeń" następnie "ogłoszenia".

9. Oferta powinna zawierać :
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (z uwzględnieniem 10% finansowego wkładu własnego),
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

10. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie przez podmiot uprawniony do otrzymania dotacji podlegają zwrotowi i nie są przedstawiane Komisji Oceniającej do rozpatrzenia.

11. W celu dokonania oceny złożonych w konkursie ofert Burmistrz powoła komisję, która dokona ich oceny do dnia 14 lutego 2007r.

12. Przy rozpatrywaniu ofert poddane ocenie będą:
- możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania , w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania ( w tym 10% finansowego wkładu własnego),
- wiarygodność podmiotu w zakresie efektywnego i terminowego wykonania zadania,
- deklarowana jakość zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
- posiadana baza i wyposażenie,
- zasięg i miejsce realizacji zadania,

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2007r. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

14.Organizacje pozarządowe przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

15. Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację zadania: Anna Michalak, tel. 087 4241207.

16. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2007 15:41
Data opublikowania: wtorek, 16 sty 2007 09:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lut 2007 13:26
Opublikował(a): Anna Michalak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1669 razy