BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163z późn. zm), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień CPV 21.12.53.00-8, 21.12.54.00-9, 21.12.56.00-1, 21.12.56.92-2, 21.21.11.10-9, 21.21.11.20-2, 21.23.23.00-1, 25.24.70.00-7, 25.24.72.20-2, 30.16.00.00-8, 30.19.20.00-1, 30.19.21.12-9, 30.19.21.25-3, 30.19.21.30-1, 22.81.50.00-6, 24.65.00.00-5, 22.86.92.00-1, 24.62.00.00-6, 28.61.12.00-0, 25.24.71.20-1, 25.24.11.00-3.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ;od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
Podane ilości towaru, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.


Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium: cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100%

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 26.01.2007r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 30 w dniu 26.01.2007 r. o godz. 10.20.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.pisz.pl/bip

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 sty 2007 11:01
Data opublikowania: środa, 17 sty 2007 11:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2007 08:33
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1549 razy