BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie

konkurs na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu


Kandydat na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5) wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
6) staż pracy minimum 8 lat, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu mogą zapoznać się z regulaminem konkursu w sekretariacie PEC przy ul. Jagodna 1c

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:
1) kwestionariusz osobowy,
2) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora,
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa określone w warunkach przystąpienia do konkursu,
4) oświadczenie o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych,
6) dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów,
7) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko” w sekretariacie PEC Pisz ul. Jagodna 1c w terminie do 27 stycznia 2007r. do godz. 9.00.

Data powstania: wtorek, 23 sty 2007 09:54
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2007 11:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 sty 2007 13:14
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1408 razy