BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1. - Pisz, ul. Gałczyńskiego,
- opis nieruchomości - teren pod pawilonem handlowym,
- nr KW-12764,

• dz. nr 460/3 o pow. 52 m2- cena 2.700 zł,

2. Podana wyżej cena nie uwzględnia wartości budynku, przedstawia jedynie wartość gruntu.
3. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości niezbędnej do jej zbycia (dokumentacja geodezyjna, wycena gruntu).
4. Zbycie działki objętej niniejszym wykazem zgodnie z art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z poźn. zm.) zostało zwolnione z podatku VAT.
5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
7. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wniesie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
9. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr IV/23/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2006 r, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce pawilonu handlowego.
10. W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy mieszkaniowej z przewagą wielorodzinnej i obiektami usługowymi, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 stycznia 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r.
Data powstania: wtorek, 23 sty 2007 14:53
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2007 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lut 2007 07:57
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1395 razy