BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ DZIAŁEK WE WSI SZCZECHY MAŁE PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ LETNISKOWĄ

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz,
oznaczonych j.n.
I. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/19
Powierzchnia nieruchomości - 999m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 20.590 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 4.000,-zł.

II. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/20
Powierzchnia nieruchomości - 1.021m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 21.040 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 4.000,-zł.

III. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/21
Powierzchnia nieruchomości - 1.042m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 21.480 ,-zł. + 22% VAT
Wadium – 4.000,-zł

IV. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/69
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 21.230 ,-zł. + 22% VAT
Wadium – 4.000,-zł
V. Położenie nieruchomości - Szczechy Małe, gmina Pisz
Numer działki - 14/70
Powierzchnia nieruchomości - 1.030m2
Numer KW - 19638
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
zabudowę letniskową
Cena wywoławcza nieruchomości - 21.230 ,-zł. + 22% VAT
Wadium – 4.000,-zł

1. Przetargi odbędą się dnia 07 marca 2007 r. w sali nr 58 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,
o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
o godz. 10. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
o godz. 11. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
o godz. 12. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,
o godz. 13. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V.


2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim
Banku Spółdzielczym O)Pisz .
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.04.2003r. w/w nieruchomości
przeznaczone są na cele projektowanej zabudowy letniskowej.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat,
jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego
zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
9. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020
4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP SA O/Pisz, jeśli wpłata nastąpi do dnia 31 stycznia
2007 r., po tej dacie wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr
17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym
O/Pisz - najpóźniej do dnia 01 marca 2007 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: środa, 24 sty 2007 07:35
Data opublikowania: środa, 24 sty 2007 10:42
Data przejścia do archiwum: środa, 7 mar 2007 15:05
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1841 razy