BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Os. Wschód,
-Numery działek – część 1462/1 i 1462/2,
-Numer KW – 22783,
-Powierzchnia nieruchomości – 3,00 ha,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 200 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 2 lat, w przypadku przeznaczenia gruntu pod inwestycję budowlaną, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zieleni nieuporządkowanej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 kwietnia 2007 r. do dnia 26 kwietnia 2007 r.
Data powstania: czwartek, 5 kwi 2007 14:46
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2007 15:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2007 11:39
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1389 razy