BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E ZPN- 7331/III/15/06/07

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ , art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ zawiadamiam, że Burmistrz Pisza wystąpił na podstawie art. 106 KPA oraz art. 378 ust.1 w związku z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. Nr 129, poz.902 z późn. zm./ do Starosty Piskiego i na podstawie art. 106 KPA oraz art. 57 ust. 1 w związku z art. 48 ust.2 pkt 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm./ do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( z dwoma dystrybutorami wielopaliwowymi oraz jednym dystrybutorem gazu LPG) na działce nr 478/4 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej.


Pouczenie:
Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/

Data powstania: środa, 11 kwi 2007 15:12
Data opublikowania: środa, 11 kwi 2007 19:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 kwi 2007 16:32
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1455 razy