BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

na wykonanie nawierzchni ścieralnej na ulicy Tuwima w Piszu
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 424 12 50, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ścieralnej na ulicy Tuwima w Piszu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień - CPV 45.23.32.20-7

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2007r .

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ścieralnej na ulicy Tuwima w Piszu. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy bitumicznej na drodze o powierzchni jezdni 4148 m2
- regulację 28 studzienek kanalizacyjnych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności drogowej wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Dokumenty dotyczące uprawnień powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium:
cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100%
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 27.04.2007r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 30 w dniu 27.04.2007 r. o godz. 10.20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.pisz.pl/bip

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o numerze OWP/2007/04/17-214810 zostało zamieszczone na
Portalu Urzędu Zamówień Publicznych
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 kwi 2007 09:06
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2007 09:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2007 12:23
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1588 razy