BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN-7331/II/12/07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,

że w dniu 25.04.2007r.., wpłynął wniosek
Pana Mariusza Bors
EL POMIAR PROJEKT
ul. Kołobrzeska 13E/15
10-444 Olsztyn

działającego z upoważnienia
Zakładu Energetycznego Białystok S.A.
Rejon Energetyczny Giżycko
ul. Przemysłowa 3
11-500 Giżycko


dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie urządzeń elektroenergetycznej: napowietrznej linii SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV, kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV oraz demontażu przyłączy napowietrznych, na działkach o numerach ewidencyjnych 105/1, 105/5, 105/7, 105/8, 108/5, 108/6 położonych w obrębie Hejdyk, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 27 kwi 2007 11:39
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2007 12:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 maj 2007 08:35
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1493 razy