BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7331/III/6/07

Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm./zawiadamiam, że dnia 30-04-2007r. do Urzędu Miejskiego w Piszu wpłynął

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie OGÓLNODOSTĘPNEGO pomostu drewnianego na palach o wymiarach 100m x 2,5 m na jeziorze Seksty (działka o nr geodezyjnym 424 obręb Zdory) przy działce o nr geodezyjnym 237/2 w obrębie Zdory, w obszarze Natura 2000

Informacja o dostarczeniu w/w raportu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza5.

Data powstania: wtorek, 8 maj 2007 13:01
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2007 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 cze 2007 17:55
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1451 razy