BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E ZPN-7331/III/2/07

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 32 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24512 Pisz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr geodezyjnym 1134 położonej w obrębie Pisz1.


Decyzja Nr 3/07 z dnia 10.05.2007r. została wydana na wniosek Pana Michała Łukasiewicza, Elfeko S.A., Ul. Żupnicza 03-821 Warszawa działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publiczne dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, znajdującym się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: czwartek, 10 maj 2007 15:10
Data opublikowania: czwartek, 10 maj 2007 15:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 13:46
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1394 razy