BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 424 12 50, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień - CPV - 70.10.00.00-2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz
Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie sukcesywnych jednorazowych zleceń zamawiającego. Zostanie w nich określona ilość nieruchomości z podaniem odpowiednio: oznaczenia, rodzaju i ich położenia.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania:
Zadanie nr 1 - Wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej - 70 nieruchomości.
Zadanie nr 2 - Wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości - 90 nieruchomości.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia (wyceny nieruchomości). Dokumenty dotyczące uprawnień powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium:
Zadanie nr 1: cena brutto za wycenę jednej nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej - 100%
Zadanie nr 2: cena brutto za wycenę jednej nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości - 100%

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 24.05.2007r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 30 w dniu 24.05.2007 r. o godz. 10.20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.pisz.pl/bip
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 maj 2007 12:40
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2007 12:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 maj 2007 10:39
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1579 razy