BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1. - Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW-13 119,

• dz. nr 117/20 o pow. 26 m2- cena 2 881 zł,

- Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW- 12 877,

• dz. nr 1046 o pow. 23 m2- cena 2 548 zł,

2. Podane wyżej ceny nie uwzględniają wartości budynków garażowych, przedstawiają jedynie wartość gruntu.
3. Nabywcy działek uiszczą koszty przygotowania dokumentacji dotyczącej nieruchomości niezbędnej do ich zbycia (wyrys, wycena gruntu).
4. Zbycie działek objętych niniejszym wykazem zgodnie z art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z poźn. zm.) zostało zwolnione z podatku VAT.
5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
7. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
9. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr IX/70/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007 r, dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowych działkach garaży.
10. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 maja 2007 r. do dnia 9 czerwca 2007 r.
Data powstania: piątek, 18 maj 2007 15:04
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2007 15:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 cze 2007 13:11
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1481 razy