BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, gm. Pisz
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 424 12 50, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, gm. Pisz, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień - CPV - 74.25.10.0-3

Termin realizacji przedmiotu zamówienia -70 tygodni od dnia podpisania umowy

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Pisy oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej opracowaniem miejscowego planu, o którym mowa powyżej.
Projektowany obszar objęty planem i zmianą studium wynosi ok. 210,9 ha.
W planie dla obszaru doliny rzeki Pisy, gm. Pisz (210,9 ha) zmieni się przeznaczenie gruntów rolnych na związane z rekreacją i turystyką
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia rysunku projektu planu w skali 1:1000 i 1: 2000, na mapach dostarczonych przez Zamawiającego. Projekty planu i zmiany studium powinny być wykonane w wersji cyfrowej oraz w wersji papierowej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie urbanistą, któremu zostanie powierzona funkcja głównego projektanta planów, który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni oraz kierował opracowaniem przynajmniej 1 miejscowego planu, który wszedł w życie w ciągu ostatnich 3 lat, jak również wykazu zrealizowanych usług, z którego będzie wynikać wykonanie co najmniej 1 usługi o podobnym charakterze i złożoności, co przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, jak również dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień urbanistycznych, dokumentu potwierdzającego przynależność do izby urbanistów oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Dokumenty dotyczące: uprawnień, przynależności do odpowiedniej izby, powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:
a) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 60%
b) fachowość opracowania kopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 40%

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 31.05.2007r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 30 w dniu 31.05.2007 r. o godz. 10.20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium nie jest wymagane.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.pisz.pl/bip

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o numerze OWP/2007/05/23-1009956 zostało zamieszczone na
Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 maj 2007 15:22
Data opublikowania: środa, 23 maj 2007 15:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2007 12:02
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1799 razy