BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WykazW Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, Plac Daszyńskiego nr 2/12
2. Numer działki: 423/2
3. Powierzchnia działki: 839 m2
4. Numer księgi wieczystej: 11972
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 12, o powierzchni użytkowej 46,40m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy Placu Daszyńskiego nr 2 .
Do lokalu mieszkalnego nr 12 należy piwnica oznaczona nr 12 o pow. 14,0m2 i nr 12a o pow. 13,30m2.
Budynek mieszkalny składa się z 27 lokali o ogólnej powierzchni budynku – 1757,20m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 53.880zł. (słownie: pięćdziesiąt
trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.694zł.
(słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote ).
Koszty wyceny wynoszą - 150zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 46,40/1757,20 części, stanowi kwotę: 3.110zł ( słownie: trzy tysiące
sto dziesięć złotych )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 31,10zł. (słownie: trzydzieści jeden złotych 10/100)+
22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 778zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt
osiem złotych ) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Budynek przy Placu Daszyńskiego nr 2 w Piszu, jest wpisany do rejestru zabytków
woj. warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dnia 20.05.2005r.
pod. nr A-2200, znajduje się na terenie działki nr 423/2, należącej do układu urbanistycznego starego miasta
Pisza, wpisanego do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, z dnia 05.09.1958r. pod nr A-524.
13.Nabywca zobowiązany będzie przystąpić do partycypacji w kosztach remontu budynku
przy Placu Daszyńskiego nr 2 w Piszu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XXXI/370/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, zmienionego Uchwałą Nr XXXV/423/05
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie włączenia do Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Pisz zespołu handlowo-usługowego, zlokalizowanego w Piszu, przy ul.1-go Maja
Uchwałą Nr XL/477/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, Uchwałą Nr XLV/520/06 Rady Miejskiej w Piszu z
dnia 09 marca 2006r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz oraz
Uchwałą Nr XLVII/535/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz oraz Uchwałą Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz oraz Uchwałą Nr IX/62/07
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Pisz, proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej, w przypadku pozyskania
dofinansowania zewnętrznego na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.
14.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą
opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu
notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania
użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej
podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
15.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
16. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w
Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 148 poz.2177 z dnia
4 października 2006r. położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
17.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
18.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
19.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 maja 2007r.
do dnia 18 czerwca 2007r.Data powstania: wtorek, 29 maj 2007 13:34
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2007 13:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 cze 2007 08:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1460 razy