BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z-7331/III/10/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam że dnia 10.05.2007r. wpłynął wniosek


Pana Artura Fojud
działającego z upoważnienia
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie

dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie drogi krajowej nr 63 na odcinku Kwik –Pisz od km około 77+200 do km ok. 92+ 700”.

Planowana inwestycja realizowana będzie w większej części w obrębie gminy Pisz jednak zakres inwestycji obejmuje również działki: nr 375 obręb Nowe Guty i nr 121 obręb Gaudynki znajdujące się w obrębie gminy Orzysz. Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze Natura 2000.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.
Planowana inwestycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pouczenie:
Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/


Data powstania: środa, 30 maj 2007 08:24
Data opublikowania: środa, 30 maj 2007 15:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 cze 2007 14:02
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1417 razy