BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Zamawiający Gmina Pisz działając na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655) zwanej w dalszej części „ustawą” - unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 14.12.2007 roku Burmistrz Pisza wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie zostały złożone dwie oferty, w tym jedna podlegająca odrzuceniu. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Chmielewski Dariusz, ul. M. Konopnickiej 7, 12-200 Pisz, składający ofertę nr 2 realizację przedmiotu zamówienia zaoferował za łączną kwotę brutto 744 838,33 zł, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 305 808,10 zł.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy, który stanowi że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.
Data powstania: czwartek, 3 sty 2008 10:08
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2008 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 sty 2008 15:25
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1289 razy