BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-19/07/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Kierownika Zespołu Inwestycji
przy Urzędzie Miasta w Ełku
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
działającego w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Ełk


Burmistrz Pisza w dniu 28.12.2007r. wydał decyzję nr 19/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu budynków wraz z odwodnieniem terenu oraz budową oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 1399/4, 185/6, 406/1, 185/13, 1399/6, położonych w Ełku, przy ul. Wojska Polskiego.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4

z up. Burmistrza
/-/ Tomasz Olszewski
Sekretarz Gminy

Data powstania: piątek, 4 sty 2008 09:29
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 14:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2008 11:50
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1199 razy