BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kościuszki,
-Numer działki – część 387/18,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości – 51 m2,
-Opis nieruchomości-teren przeznaczony pod zabudowę usługową,
-Roczna wysokość czynszu – 1700 zł. + 22% podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/177/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r. do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r., stanowi teren oznaczony symbolem 1 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lokalizacja usług w parterach pierzei ulicznych zabudowy mieszkaniowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 stycznia 2008 r. do dnia 26 stycznia 2008 r.
Data powstania: środa, 9 sty 2008 08:45
Data opublikowania: środa, 9 sty 2008 13:32
Data przejścia do archiwum: niedziela, 27 sty 2008 20:11
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1116 razy