BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 159/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu.
Na podstawie art. 104² §1 i art. 104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:


§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr34/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 08 kwietnia 2004roku w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędowi Gminy i Miasta Pisz ,zmienionym Zarządzeniem Nr 110/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2005 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 137/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2007roku wprowadza się następujące zmiany :


1) w §19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownicy, niezależnie od charakteru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska, mogą być nagradzani i wyróżniani, może to być w szczególności:
1) nagroda pieniężna,
2) pochwała pisemna,
3) pochwała publiczna ,
2. Nagrody i wyróżnienia dla pracowników przyznaje Burmistrz Pisza na wniosek ich bezpośrednich przełożonych. Burmistrz Pisza ma prawo przyznać nagrody poszczególnym pracownikom Urzędu w Piszu bez wyżej wymienionego wniosku .
3. Odpis pisma o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.”

2) w § 42 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„2. Wynagrodzenie wypłacane jest w punkcie kasowym lub za pisemną zgodą pracownika przekazywane jest na konto osobiste pracownika ( typu ROR) przez bank obsługujący Urząd.”

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2008roku .

Data powstania: środa, 9 sty 2008 11:23
Data opublikowania: środa, 9 sty 2008 11:25
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1713 razy