BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Informacja nr 11/07 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (28 listopada 2007r. – 21 grudnia 2007 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji
poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Ogłoszono nabór na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu. Termin składania ofert upłynął 07.12.2007r.
2. Ogłoszono nabór na Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert upłynął 15.12.2007r.
3.Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Termin składania ofert upłynął 15.12.2007r.
4. Ogłoszono nabór na młodszego referenta w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert upłynął 15.12.2007r.
5. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert upłynął dnia 20.12.2007r.
6. Ogłoszono nabór na inspektora-menadżera projektu regulacji gospodarki wodnej. Termin składania ofert do 31.12.2007r.


SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) Dnia 07 grudnia 2007 r. została zawarta umowa w procedurze
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od miejscowości Borki do miejscowości Jeże. Etap. II. Umowę zawarto ze Stefanem Brzozowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PPUH „HYDROBUD” z siedzibą w Ostrołęce ul. Targowa 26B.
2) Dnia 11 grudnia 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie
przetargowe na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz
dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz. Na wykonanie ww. zadania nie została
złożona żadna oferta, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655).
3) Dnia 11 grudnia 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie
przetargowe na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren
przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części
Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej,
teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej. Na
wykonanie ww. zadania została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Centrum Usług Projektowych M. i K. Olchowscy s.c. 11-500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 3A, za łączną cenę brutto – 61 000,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
4) Dnia 12 grudnia 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie
przetargowe na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 realizację zamówienia zaoferował za łączną kwotę brutto 219 570,42 zł. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655). gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
5) Dnia 13 grudnia 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie
przetargowe na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych. Na wykonanie ww. zadania zostały złożone 2 oferty. Komisja przetargowa dokonuje sprawdzania ofert pod względem formalnym (zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia).
6) Dnia 14 grudnia 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie
przetargowe na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz.
7) W dniu 14 grudnia 2007 roku wszczęto postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę
energii elektrycznej do zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej na działce oznaczonej nr geodezyjnym 315 przy ul. Długiej w Piszu.
8) Dnia 17 grudnia 2007 roku ponownie wszczęto postępowanie przetargowe, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki. Składanie ofert do dnia 28.12.2007 r. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione w dniu 05 grudnia 2007 r., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655); gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
9) W dniu 17 grudnia 2007 roku wszczęto postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę
ciepła do budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu.
10) W dniu 18 grudnia 2007 roku wszczęto postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz. Po przeprowadzonych negocjacjach zawarto umowę z Kancelarią Prawną „Prokurent s.c. w Piszu ul. Warszawska 47, reprezentowaną przez Zbigniewa Waszkiewicza i Romana Ignatiuka za łączną cenę brutto 87 840,00 zł.
11) Dnia 20 grudnia 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie
przetargowe na wykonanie i opracowanie map zasadniczych w skali 1:1000 w postaci numerycznej oraz klasycznej. Składanie ofert do dnia 04.01.2008 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Prowadzono nadzór nad remontem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu przy ul. Gizewiusza.
2. Prowadzono nadzór nad termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jeżach.
3. Zakończono budowę przystanków we wsiach: Pietrzyki, Hejdyk, Karwik i Kałęczyn.
4. Zakończono dobudowę oświetlenia w miejscowościach: Karwik, Kocioł Duży, Maszty, Wiartel i Wąglik.
5. Zakończono budowę wodociągu we wsi Stare Guty – osada.
6. Podpisano umowę o kredyt termomodernizacyjny na docieplenie Szkoły Podstawowej w Jeżach.
7. Podpisano umowę o kredyt inwestycyjny na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu.
8. Wykonano dokumentację techniczną na docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu i budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
9. Przygotowano dokumentację techniczno-budowlaną na budowę dróg od m. Zdory do Półwyspu Szeroki Ostrów i od m. Zdory do m. Kwik oraz projekt koncepcyjny pasa drogowego ulicy Warmińskiej w Piszu.
10. Uzyskano pozwolenie na budowę ulicy Szerokiej w Piszu.
11. Gminie Pisz zostało przyznane dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 218.000,00 zł na remont budynku z przeznaczeniem na cele socjalne w miejscowości Borki.
WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W Wydziale trwają prace związane z wydawaniem decyzji:
 o warunkach zabudowy,
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 dotyczące renty planistycznej,
 opiniowania projektów podziałów nieruchomości.
Ponadto Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 4 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 3 działki na powiększenie nieruchomości przyległych na terenie miasta Pisz,
- rozstrzygnięto przetargi na zbycie 3 działek z możliwością zabudowy położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Prace związane z numeracją budynków.
- wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz.

4. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.
- wysłano 5 wezwań do zapłaty za bezumowne użytkowanie nieruchomości.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniu 03.12.2007r. podpisano list intencyjny pomiędzy Gminami Pisz, Orzysz, Biała Piska, Ruciane-Nida oraz Powiatem Piskim o przystąpieniu do tworzenia Lokalnej Grupy Działania, celem której jest pozyskiwanie środków na działania na obszarach wiejskich.
2.W dniu 17.12.2007r. Uchwałą Zebrania Założycielskiego utworzona została Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe” z siedzibą w Piszu. Stowarzyszenie liczy 21 członków, w tym 5 samorządów powiatu piskiego. Pozostali członkowie to przedsiębiorcy działający w obszarze turystyki.
3. Prowadzono prace remontowe w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Trzonki, Jeże, Rostki, Pogobie Średnie, Łupki.
4. W świetlicach w miejscowościach Jeże, Trzonki, Rostki i Łupki wykonano instalacje wkładów kominkowych wraz z rozprowadzeniem ciepła w pomieszczeniach świetlic.
5. W Trzonkach pomalowano pomieszczenia świetlicy.
6. W świetlicy w Łupkach trwają prace remontowe polegające na ułożeniu warstwy izolacyjnej i montażu tynków z płyt kartonowo-gipsowych.
7. W świetlicy w Jeżach zamontowano nowe okna, mieszkańcy przygotowują ściany i sufit do położenia tynków gipsowo – kartonowych, wykonano instalację elektryczną.
8. W świetlicy w Rostkach wykonano nową instalację elektryczną.
9. W Pogobiu Średnim do świetlicy dobudowywane jest pomieszczenie WC.
10. W świetlicy w Starych Gutach wykonano drobny remont w pomieszczeniu WC.
11. W świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim w dniu 08.12.2007r. odbyła się impreza dla dzieci „Mikołajki 2007”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 70 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
2. Przyjęto i rozpatrzono 20 wniosków o przydział lokali z zasobów Gminy Pisz na rok 2007.
3. Sporządzono 41 wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu najmu lokali gminnych.
4. Rozliczono dla 80 Wspólnot Mieszkaniowych zaliczki na tle kosztów.
5. Sporządzono 4 ugody na spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
6. Sporządzono 1 przydział lokalu mieszkalnego.
7. Przygotowano 26 kompletów dokumentów niezbędnych do przygotowania pozwu w sprawie o zapłatę.
8. Zlikwidowano 2 nielegalne wysypiska śmieci.
9. Rozpatrywano 14 spraw dotyczących usunięcia drzew.
10. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
11. W dniu 10.12.2007r. odbyło się spotkanie informacyjne ze Wspólnotami mieszkaniowymi, które mogą ubiegać się o fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego na remonty swoich budynków w ramach działania „humanizacja blokowisk”. Do dnia 15.01.2008r. Wspólnoty mogą dokonać zgłoszeń swoich zamiarów, celem wpisania żądań do Lokalnego Programu Rewitalizacji, który jest obecnie aktualizowany.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Z-ca kierownika USC udzielił w tym okresie 4 ślubów cywilnych:
- w dniu 08 grudnia 2007 roku – 2 śluby
- w dniu 15 grudnia 2007 roku – 2 śluby.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wpłynęło 613 wniosków o udzielenie pomocy i 87 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 569 wywiadów środowiskowych. Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 505.568,00 zł ( zasiłki celowe, okresowe, stałe i dożywianie), na świadczenia - 603.766,69 zł. Ośrodek udzielał pomocy na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników, przyborów szkolnych, opału na zimę, a także pomocy finansowej na dożywianie w ramach programu „ Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie 948 uczniom. Ośrodek zakończył realizację 3 projektów, na które pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 90.000,00 zł. Ośrodek kontynuuje działalność Klubu Integracji Społecznej. Obecnie prowadzona jest trzecia edycja zajęć.Data powstania: czwartek, 10 sty 2008 09:27
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2008 09:30
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2202 razy