BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/170/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218)oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 73.666.418,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 50.850.241,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 22.816.177,00 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 78.339.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.360.830,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 29.978.643,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 29.978.643,00 zł., zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a .
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 22.299.543,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.673.055,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.836.000,00 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 300.000,00 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 537.055,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.725.810,00 zł., rozchody w wysokości 52.755,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 400.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 69.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) wypłaty odpraw emerytalnych - 59.000,00 zł,
b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000,00 zł,
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 390.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 413.386,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 16.614,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 3.030.700,00 zł, wydatki – 3.030.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla:
1) Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu z tytułu dopłat do kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu - 1.580.000,00 zł;
2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z tytułu dopłat do biletu wstępu na pływalnię oraz stadion - 411.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.628.973,00 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości - 991.758,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 80.000,00 zł,
2) wydatki - 307.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.136.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 52.755,00zł;
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Pisza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009r.,
3) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zadań w jednym dziale, w tym wydatków na płace i pochodne, które nie powodują zwiększenia ich łącznej wartości, z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 13a.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 sty 2008 14:36
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2008 15:09
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2928 razy