BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na prace dodatkowe przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jeżach.
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 11 stycznia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na prace dodatkowe przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jeżach. Umowę podpisano ze Stanisławem Gajdą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Export-Import Stanisław Gajda, ul. Ratuszowa 16, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: Prace dodatkowe przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jeżach
Numer ogłoszenia: 9927 - 2008; data zamieszczenia: 14.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace dodatkowe przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jeżach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dodatkowych przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jeżach, polegających na : a) Przedłużeniu połaci dachu w szczytach budynku, b) Wstawieniu podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratu. Zamówione roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.42.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 41168,22 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa Export-Import Stanisław Gajda, ul. Ratuszowa 16, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 36885,25
Oferta z najniższą ceną: 36885,25 / oferta z najwyższą ceną: 36885,25
Waluta: PLN.


Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2008 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2008 15:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sty 2008 17:44
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1283 razy