BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej z przyłączami w obrębie wsi Łupki
Burmistrz Pisza ,12-200 Pisz, ul.Gizewiusza 5 informuje, że w dniu 11 stycznia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w obrębie wsi Łupki. Umowę podpisano ze Andrzejem Aleksandrem Borowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "AB" PRACOWNIA PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNA z siedzibą w Olsztynie, ul. T. Kościuszki 71/9. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w obrębie wsi Łupki
Numer ogłoszenia: 10155 - 2008; data zamieszczenia: 15.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 251791 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej z przyłączami w obrębie wsi Łupki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy około 4.900 m kanalizacji sanitarnej i ok. 4.300m sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie miejscowości Łupki w tym: 1) wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w skali 1:1000 obejmujących obręb miejscowości Łupki; 2) wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych) w obrębie miejscowości Łupki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz zgodnie z postanowieniami art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn zm.) 3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego na sieć kanalizacyjną i wodociągową - w rozbiciu na sieć i przyłącza - ( w przypadku zróżnicowanych stawek podatku VAT wykonawca ma obowiązek ustalić stawkę podatku VAT dla budownictwa mieszkaniowego i obiektów pozostałych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389); 4) wykonanie przedmiaru robót na sieć kanalizacyjną i wodociągową ( w rozbiciu na sieć i przyłącza) w obrębie miejscowości Łupki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.); 5) wykonanie projektu wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.); 6) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.); 7) wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.);

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 117900 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Andrzej Aleksander Borowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: AB PRACOWNIA PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNA, ul. T. Kościuszki 71/9, 10-552 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 78000,00
Oferta z najniższą ceną: 78000,00 / oferta z najwyższą ceną: 78000,00
Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 15 sty 2008 09:01
Data opublikowania: wtorek, 15 sty 2008 11:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sty 2008 17:45
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1298 razy