BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – 13026,
Nr działki Powierzchnia działki Cena wywoławcza nieruchomości
148/37 3053 m2 130.000 zł + 22% podatku VAT
148/39 3101 m2 130.000 zł + 22% podatku VAT
148/40 3101 m2 130.000 zł + 22% podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/386/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 marca 2005 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomości położone są w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Decyzjami Burmistrza Pisza nr 115/07, 117/07, 118/07 z dnia 5 lipca 2007 roku o warunkach zabudowy przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 stycznia 2008 r. do dnia 6 lutego 2008 r.
Data powstania: czwartek, 17 sty 2008 14:34
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2008 18:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lut 2008 07:22
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1238 razy