BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2008r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.
Na podstawie art.16. ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne j( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154 poz. 1629) oraz w związku z art.30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.
2. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom wyboru określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
4.Przewiduje się, że postępowanie konkursowe zakończy się do dnia 10 marca 2008 roku.
§ 2

1. Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu podaje się do wiadomości pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.
2. Tekst ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, przekazuje się do publikacji w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.
§ 3

1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
- Grażyna Leszczyńska - Przewodniczący komisji
- Aleksandra Kubrak – członek komisji
- Aldona Klimek – członek komisji
- Jacek Audul – członek komisji
- Mirosław Zajk – członek komisji
2.Szczegółowy tryb pracy komisji określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.Obsługę komisji zapewnia Burmistrz Pisza.
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2008 roku.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2008 roku.

Burmistrz Pisza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu 12-200 Pisz Plac Daszyńskiego 7 A


Formalne kryteria wyboru, w tym wymagane kwalifikacje:

1. wykształcenie wyższe,
2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
3. dobry stan zdrowia,

Preferuje się kandydatów posiadających;

- znajomość problematyki upowszechniania kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
- doświadczenie w kierowaniu pracą zespołową i zarządzaniem projektami oraz zdolności organizatorskie,

Wymagane dokumenty:

1. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu,
2. curriculum vitae,
3. list motywacyjny,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
6. koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa dotycząca zarządzania Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Piszu
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres Urząd Miejski w Piszu 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 z dopiskiem „Dyrektor MGBP”

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 2 tygodni po upływie terminu wyznaczonego dla ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o warunkach organizacyjno finansowych instytucji można uzyskać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu Plac Daszyńskiego 7 A w dniach od wtorku do soboty w godz. 9:00 do 17:00Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2008 roku.

Regulamin
określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

§1

1.Postępowanie konkursowe prowadzi komisja w składzie ustalonym w niniejszym zarządzeniu.
2. Zadania i tryb pracy komisji określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154 poz. 1629) oraz niniejszy regulamin.
§2

Postępowanie wstępne

1. Określenie przez komisję kryteriów, jakimi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów, niezależnie od formalnych kryteriów wyboru określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Ocena zgodności złożonych ofert z ustalonymi formalnymi kryteriami wyboru podanymi w ogłoszeniu konkursowym oraz podjęcie decyzji, o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do postępowania konkursowego. W wypadku, gdy kandydat nie odpowiada formalnym kryteriom wyboru lub gdy do oświadczenia o zgłoszeniu się do konkursu nie dołączono wymaganych dokumentów, komisja odmawia dopuszczenia go do konkursu.
3. Poinformowanie kandydatów o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.

§3

Postępowanie konkursowe

1. Analiza zgłoszeń kandydatów
2.Indywidualne rozmowy komisji z kandydatami. Każdy z członków komisji jest uprawniony do zadawania kandydatowi pytań.
3. Zamknięta dyskusja członków komisji na temat kandydatów.
4. Podjęcie decyzji w sprawie wyniku konkursu. Komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wyłania jednego kandydata. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos „za”. W razie, gdy ta sama, największa ilość głosów zostanie oddana na więcej niż jednego kandydata przeprowadza się drugą turę głosowania. W drugiej turze wyboru dokonuje się tylko spośród tych kandydatów, którzy uprzednio otrzymali tę samą największą ilość głosów. Za wybranego uważa się tego kandydata, który w drugiej turze otrzymał więcej głosów „za”. W razie takiej samej ilości głosów oddanych w drugiej turze na obu kandydatów, decyduje głos przewodniczącego.


§4

Postanowienia ogólne

1. Uchwały komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. Z czynności komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji. Załącznikiem do protokołu jest dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata.
3. Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Pisza.
4. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu wszystkich kandydatów komisja może zwrócić się do Burmistrza Pisza o ponowne ogłoszenie konkursu.
5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust 3 komisja kończy działalność.


Data powstania: wtorek, 22 sty 2008 15:39
Data opublikowania: wtorek, 22 sty 2008 15:44
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2043 razy