BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania "Stałego Dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Gminie Pisz.

Na podstawie § 1 ust. 3 zarządzenia Nr 84 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2006 r. w sprawie organizacji służby „Stałego dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz zarządzenia Nr 135 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji służby „Stałego dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Województwie Warmińsko-Mazurskim, zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 75/06 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania „Stałego Dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Gminie Pisz, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dla potrzeb uruchamiania w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, procedur ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” oraz w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań operacyjnych w podwyższonych stanach gotowości obronnej państwa, tworzy się w stałej gotowości obronnej państwa „Stały Dyżur” Burmistrza Pisza w celu przekazywania decyzji, o których mowa wyżej, kierownikom następujących jednostek organizacyjnych, stanowiących elementy systemu „Stałego Dyżuru” na terenie Gminy Pisz:
1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Piszu;
2) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Piszu;
3) Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piszu;
4) Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piszu;
5) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu;
6) Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu;
7) Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu;
8) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu;
9) Piski Dom Kultury w Piszu;
10) Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu;
11) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu.”.
2) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Na kierownika „Stałego Dyżuru” wyznacza się Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Piszu.”.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2008 roku.


Data powstania: czwartek, 24 sty 2008 09:11
Data opublikowania:
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1721 razy