BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz
PONIŻEJ TREŚĆ OGŁOSZENIA ZGODNA Z DRUKIEM ZP-403

Pisz: Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz
Numer ogłoszenia: 19139 - 2008; data zamieszczenia: 29.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 6473 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie i wywóz odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ustawienie pojemników KP-7 o poj. 7,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników, ilość pojemników KP-7 - 10 sztuk, z czego 3 pojemniki posiada Zamawiający, pozostałe 7 sztuk zapewni Wykonawca. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki KP-7: na terenie parku Różanego w Piszu, na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Warszawskiej w Piszu - 3 szt., na terenie cmentarza komunalnego w Turośli, w m. Zdory, Pilchy, Karwik, Wiartel oraz w rejonie skrzyżowania Rostki - Łysonie. 2) ustawienie pojemników POK 11 o poj. 2,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją, ilość pojemników POK 11 - 13 sztuk, z czego 7 pojemników posiada Zamawiający pozostałe 6 sztuk zapewni Wykonawca. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki POK 11: Pisz ul. Trzcinowa, ul. Gizewiusza 5, na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Warszawskiej w Piszu - 4 szt., w miejscowościach: Kwik, Łupki - 3 szt., (w tym 1 szt. na plaży w okresie od 01.05.2008 do 30.09.2008 r.), Wiartel Mały, Szczechy Małe, parking za Kociołkiem Szlacheckim, 3) opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy ulicach wraz z utrzymaniem i konserwacją. Wykaz ulic, przy których zlokalizowane są kosze uliczne objęte zamówieniem: ul. Trzcinowa, droga do plaży, Al. Piłsudskiego, ul. Wołodyjowskiego, ul. Zagłoby, Os. Wschód - ciąg pieszy wraz z nową ulicą osiedlową, ul. Olsztyńska do Snopek, ul. Orzyska, ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Warszawska, Pl. Daszyńskiego, ul. Rybacka na odcinku od Pl. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. 1 Maja. 4) utrzymanie w należytym stanie porządkowym 39 przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz. Wykaz przystanków autobusowych: Stare Guty, Kwik, skrzyżowanie drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową do m. Kwik, Wiartel, Maldanin, Zdory, Kociołek Szlachecki, Jeże, Rakowo Piskie, Pogobie Średnie, Uściany, Szczechy Wielkie, Borki, Ciesina, Łupki, Łupki - Kolonia, Turośl, Łysonie, Rostki, Pilchy, Babrosty, Turowo Duże, Karpa, Bogumiły, Rakowo, Hejdyk, Rybitwy (przy drodze krajowej do m. Biała Piska), Liski, Zawady, Pogobie Tylne, Turowo, Snopki, Jagodzin, Jeglin, Trzonki, Pietrzyki, Karwik, Kałęczyn, Hejdyk. 5) ustawienie i opróżnianie pojemników SM 110 przy świetlicach wiejskich we wsiach: Jeże, Borki, Bogumiły, Rakowo Piskie, Liski, Stare Guty, Łupki, Ciesina, Turośl, Zdunowo, Uściany, Pogobie Średnie, Karwik, Zdory, Trzonki, Kwik, Kociołek Szlachecki, Rostki, Łysonie, Szczechy Wielkie. 6) uprzątanie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy i miasta Pisz.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.13.20-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 169000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Komunalnych Spólka z o.o. w Piszu, ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 169000,00
Oferta z najniższą ceną: 169000,00 / oferta z najwyższą ceną: 169000,00
Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 29 sty 2008 09:33
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2008 11:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lut 2008 14:20
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1316 razy