BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Przedłużenie terminu składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piszu

Uchwała nr 2/2008r.

Rady Nadzorczej Piskiego TBS Sp. z o.o. w Piszu z dnia 28.01.2008r.
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piszu

Na podstawie § 10 pkt.4, Regulaminu Rady Nadzorczej Piskiego TBS Sp. z o.o.
w Piszu, §27.2 podpkt. b, Aktu Założycielskiego Spółki oraz Uchwały nr 1/2008 Rady Nadzorczej Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piszu, w sprawie ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu Spółki z dnia 21.01.2008r.
Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1.Przedłużyć termin składania ofert na stanowisko ,, Prezesa Zarządu Piskiego TBS
Sp. z o.o. w Piszu”, do dnia 22.02.2008r.
2. Warunki konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Piszu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.Załącznik do uchwały nr 2/2008
Rady Nadzorczej Piskiego
TBS Sp. z o.o. w Piszu

Konkurs na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piszu.

Rada Nadzorcza Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Piszu poszukuje Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piszu.

1.Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1) wykształcenie wyższe,
2) minimum 5-letni staż pracy , w tym trzyletni na stanowisku kierowniczym,
3) pełna zdolność do czynności prawnych,
4) korzystanie w pełni z praw publicznych.

2. Kandydat ponadto powinien wykazać się:
1) bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem Spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących Spółki z o.o. z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
2) bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z gospodarką finansową a także
z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowniczymi,
3) umiejętnością tworzenia strategii działalności i rozwoju Spółki,
4) dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata licencji Zarządcy nieruchomości.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
1) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2) CV wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3) list motywacyjny,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje tj. dyplomu ukończenia wyższej uczelni, świadectwa pracy, dowodu tożsamości, ukończenia innych kursów i szkoleń,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego,
6) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.Zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz,
w terminie do dnia 22.02.2008 r. do godz. 9.00 z dopiskiem ,, Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ”.
- w przypadku wysłania zgłoszenia decyduje data doręczenia,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2008 r. o godz. 09.30,
- wybór kandydata nastąpi w dniu 22.02.2008r., po uprzednio przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej,
- kandydaci zobowiązani są do stawiennictwa w siedzibie Spółki, ul. Wąglicka 1 w Piszu,
w dniu 22.02.2008r. o godz. 10.00.
- nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.


Data powstania: wtorek, 29 sty 2008 10:12
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2008 10:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2008 12:45
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1461 razy