BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Okopowa nr 4/27
2. Numer działki: 400/1
3. Powierzchnia działki: 447m2
4. Numer księgi wieczystej: 14913
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 27, o powierzchni użytkowej 19,39m2, składający się z
1 pokoju, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Okopowej nr 4.
Do lokalu mieszkalnego nr 27 należy jedna piwnica oznaczona nr 27 o pow. 5,30m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 32 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1.675,20m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 36.830zł. (słownie: trzydzieści sześć
tysięcy osiemset trzydzieści złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 1.842zł.
(słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści dwa złote).
Koszty wyceny wynoszą - 150zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 19,39/1675,20 wynosi: 720zł
( słownie: siedemset dwadzieścia złotych )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 7,20 zł. (słownie: siedem złotych) + 22% VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu wynosi 180zł.(słownie: sto osiemdziesiąt
złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% stanowi kwotę 9zł. (słownie: dziewięć
złotych) + VAT 22%.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 stycznia 2008r.
do dnia 19 lutego 2008r.Data powstania: wtorek, 29 sty 2008 12:44
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2008 15:29
Data przejścia do archiwum: środa, 20 lut 2008 11:55
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1076 razy