BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam że dnia 29.01.2008r. wpłynął wniosek

Gminy Pisz
Ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od miejscowości Maldanin do miejscowości Zdory i przebudowie istniejącego kolektora tłocznego na odcinku Pisz – Maldanin.
Planowana inwestycja będzie realizowana w następujących obrębach: m. Pisz 2, Maldanin, Jeglin, Karwik, Trzonki, Szczechy Wielkie, Szczechy Małe i Zdory, znajdujących się w części w obszarze Natura 2000.

Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jest przedsięwzięciem, które znajduje się w obszarze Natura 2000.
W/w inwestycja zgodnie z § 3 ust 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pouczenie:
Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/


Data powstania: piątek, 1 lut 2008 11:40
Data opublikowania: piątek, 1 lut 2008 13:37
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lut 2008 15:30
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1435 razy