BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2008r.

w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 29 pkt 2 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) zarządza się co następuje

§ 1.

Ustala się normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych oraz urządzeń o napędzie silnikowym, jako sprzętu pożarniczego, będących w użytkowaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pisz w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zobowiązuje się jednostki OSP o których mowa w § 1 do prowadzenia miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego.
2. Rozliczania paliw płynnych dokonuje pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Piszu na podstawie miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego prowadzonych przez jednostki OSP, których wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W przypadku nie rozliczenia przez jednostkę OSP pobranego paliwa w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca wstrzymuje się niezwłocznie jego dalsze uzupełnianie.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 43/06 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania oraz Zarządzenie Nr 95/06 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 roku.

Pliki do pobrania:

  • zał.1 Data dodania: 6 lut 2008 09:18
  • zał.2 Data dodania: 6 lut 2008 09:53
Data powstania: środa, 6 lut 2008 09:07
Data opublikowania: środa, 6 lut 2008 09:56
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1616 razy