BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej.


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości - Jeże, gmina Pisz.
Numer działki - 72/3
Powierzchnia działki - 200 m2
Numer KW - 11024
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
o pow. użytkowej 68,40m2


- Cena wywoławcza nieruchomości – 30.000 zł. (brutto)

Wadium - 6.000zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 19 marca 2008 r. o godz. 11. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pisz - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i
zagrodowej .
6.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
7.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
9.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
11.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 17 9364
0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym
O/Pisz - najpóźniej do dnia 12 marca 2008 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 6 lut 2008 09:31
Data opublikowania: czwartek, 7 lut 2008 14:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 mar 2008 06:40
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1640 razy