BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Z.7331/II-1/08

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)


zawiadamia,
że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV typu AsXSn 4X70 L=140mb oraz przyłącza kablowego nN 0,4 kV typu YAKXs 4x25, L=40mb na działkach o numerach ewidencyjnych 10, 46, 53/7 położonych w obrębie Jagodne, gm .Pisz oraz na wymianie przewodów gołych na izolowane typu AsXs 4x70 od stacji transformatorowej nr 8-106 do słupa nr 8 na odcinku o długości około 150mb, na działkach o numerach ewidencyjnych 9/3, 34, 35, 36/3, 37, 38, 39, 40, 41/2, 10 położonych w w/w obrębie, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.


Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 10 marca 2008r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest fakt, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego uzgodnienia projektu decyzji, w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2008 09:51
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2008 12:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 mar 2008 11:26
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1204 razy