BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zawiadomienie Z.7331/II-28/07/08

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)


zawiadamia,
że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24582, na działce o numerze ewidencyjnym 139, położonej w obrębie Zdory, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.


Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 31 marca 2008r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest fakt, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego uzgodnienia projektu decyzji, w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 6,8,9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2008 09:57
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2008 12:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 mar 2008 11:24
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1153 razy