BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości - obręb Zdunowo, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne - Numer działki - 169/1
- Powierzchnia działki - 1800m2
- Numer KW - 13686
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 40zł,

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008r. Nr 2 ,poz.42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu zabudową zagrodową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu
przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem,
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 lutego 2008r. do dnia 29 lutego 2008r.


Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2008 10:55
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2008 12:12
Data przejścia do archiwum: sobota, 1 mar 2008 10:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1291 razy