BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Sesja

Pisz, dnia 11 luty 2008 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIX-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 LUTEGO 2007 ROKU / WTOREK / O GODZINIE 10-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/08 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu za 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2008 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, określonych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy , a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, określonych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi i administracji szkół, przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pisz do Stowarzyszenia „ Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe ”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pisz na lata 2008 – 2030 ” .
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
29. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz,
30/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
31/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
32/ Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
33/ Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie, ze skargi Anny Małgorzaty Bobko na uchwałę Nr XII/103/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
34. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
35. Odpowiedzi na zapytania radnych.
36. Wolne wnioski i informacje.
37. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data powstania: wtorek, 12 lut 2008 12:49
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2008 16:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lut 2008 15:28
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1228 razy