BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy postępowania na wycenę nieruchomości na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza, jako Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zwanej w dalszej części „ustawą”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na „wycenę nieruchomości na terenie gminy Pisz” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego tj:
Na zadanie nr 1:
oferty Nr 2 – Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, z siedzibą: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 46 F
za cenę brutto: 170,80 zł za wycenę jednej nieruchomości z udziałem w gruncie, a za całe zadanie 17 080,00 zł brutto.

która uzyskała łączną liczbę punktów: 400,00
Na zadanie nr 2:
oferty Nr 1 – RIW Nieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Kajki 7/6
za cenę brutto: 549,00 zł za wycenę jednej nieruchomości zabudowanej, a za całe zadanie 5490,00 zł brutto.
która uzyskała łączną liczbę punktów: 400,00

Na zadanie nr 3:
oferty Nr 1 – RIW Nieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Kajki 7/6
za cenę brutto: 173,34 zł za wycenę jednej działki niezabudowanej, a za całe zadanie 26 910,00 zł brutto.
która uzyskała łączną liczbę punktów: 400,00

Na zadanie nr 5:
oferty Nr 1 – RIW Nieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Kajki 7/6
za cenę brutto: 366,00 zł za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, a za całe zadanie 36 600,00 zł brutto.

która uzyskała łączną liczbę punktów: 400,00

Na zadanie nr 6:
oferty Nr 1 – RIW Nieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Kajki 7/6
za cenę brutto: 189,10 zł za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, a za całe zadanie 13 237,00 zł brutto.
która uzyskała łączną liczbę punktów: 400,00
Na zadanie nr 7:
oferty Nr 3 – Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Rybacka 3.
za cenę brutto: 109,80 zł za inwentaryzację jednego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, a za całe zadanie 5 490,00 zł brutto.
która uzyskała łączną liczbę punktów: 400,00


Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferty w/w Wykonawców zawierały najniższe ceny brutto, a w związku z powyższym uzyskały najwyższą (maksymalną) liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena brutto – 100 %,
Ilość punktów według kryterium przyznawana była według wzoru (dotyczy oceny przez jednego członka komisji):

X/Y x 100
gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Zbiorcze zestawienie ofert na poszczególne zadania w załaczeniu.ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE NR 4Zamawiający Gmina Pisz działając na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655) zwanej w dalszej części „ustawą” - unieważnia postępowanie na zadanie nr 4, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
UZASADNIENIE

W dniu 29.01.2008 roku Burmistrz Pisza wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na „wycenę nieruchomości na terenie gminy Pisz”. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie na zadanie nr 4 zostały złożone 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną, RIW Nieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Kajki 7/6 oferował realizację zamówienia za łączną kwotę brutto 59 780,00 zł natomiast Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia 25 620,00 złW związku z powyższym mając na uwadze art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy, który stanowi że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 4 zostało unieważnione.
Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 13 lut 2008 14:28
Data opublikowania: środa, 13 lut 2008 14:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lut 2008 15:42
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1200 razy